Współpraca lokalna

Zespół Szkół Nr 12, prowadząc swoją statutową działalność, współpracuje ściśle z rozmaitymi instytucjami w środowisku lokalnym, co przynosi obopólne korzyści. Sojusznikami, partnerami i sponsorami szkoły są m.in.:

Lokalna parafia o.o. Dominikanów w Szczecinie, pl. Ofiar Katynia 1, która uczestniczy w życiu szkoły poprzez pomoc rzeczową i duchową. Od 7 lat uczniowie szkoły wystawiają przedstawienia teatralne na "Wigilii dla ubogich". Tradycją stało się uczestnictwo księży z parafii w szkolnych wigiliach. Caritas przy parafii i sama parafia organizuje pomoc rzeczową dla rodzin uczniów. Ze swojej strony szkoła także prowadzi wśród pracowników i uczniów zbiórkę darów rzeczowych, które przekazuje, za pośrednictwem parafii, na potrzeby najbiedniejszych. Katechetka szkolna współpracuje z parafialną świetlicą środowiskową (praca społeczna), organizuje uczestnictwo dzieci w bezpłatnych koloniach letnich.

Młodzież szczecińskich szkół ponadpodstawowych – Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego Nr 10 oraz Liceum Katolickiego, która pomaga i angażuje się do organizacji imprez szkolnych (zawody sportowe, mikołajki, przedstawienia teatralne, wspólne zabawy). Szkolne koło PCK przy LO Nr 1 już od 10 lat pomaga nauczycielom w organizacji "Mikołajek na sportowo". Młodzież prowadzi tez z uczniami integracyjne zajęcia w formie warsztatów.

Nadleśnictwo Kliniska – udostępniając wychowankom Centrum Edukacji Leśnej w Kliniskach. Pracownicy Ośrodka prowadzą od kilku lat, bezpłatnie, zajęcia dla dzieci, uwrażliwiając je na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony. Nauczyciele realizują tam rozmaite, własne programy edukacyjne (np. "Cztery pory roku w lesie i ogrodzie").

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (dawniej Akademia Rolnicza w Szczecinie), który prowadzi, wraz z nauczycielami przyrody, program edukacyjny "Terapia z udziałem kóz". Celem odbywających się już od października 2003 r. cyklicznych (co dwa tygodnie, 2x45 min.) spotkań z dr Zbigniewem Muszyńskim jest nabywanie przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie praktycznej umiejętności prowadzenia różnych obserwacji i opieki nad wybranymi zwierzętami hodowlanymi.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie: słuchacze studium (ratownicy medyczni) prowadzili dla naszych uczniów szkolenia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, które powtarzane są także co roku (urwalenie zdobytych umiejętności). Szkoła ze swojej strony zapewnia możliwość zdobywania przez słuchaczy wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej (wykłady pedagoga szkolnego) a także terapii metodą stymulacji audio – psycho – lingwistycznej (metoda Tomatisa) oraz prowadzenia przez słuchaczy terapii zajęciowej pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela ZSS Nr 12.

Pogotowie teatralne: szkoła włączyła się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Gościem dzieci była wielokrotnie pani Fafińska (popularna "Ciocia Fafa"), która w mistrzowski sposób wprowadzała je w świat bajek i baśni. Wielokrotnie gościło w szkole Pogotowie Teatralne pana Tomasza Jankiewicza. W ten sposób w mury szkoły specjalnej wprowadzeni zostali artyści, którzy wcześniej nie mieli aż tak bliskiego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Uczniowie lutym 2007 r. wystąpili do Kapituły Orderu Uśmiechu z wnioskiem o przyznanie tytułu Kawalera Uśmiechu panu Tomaszowi Jankiewiczowi. Gościem szkoły był także teatr z Krakowa, który zaprezentował widowisko pt. "Smok Wawelski". Nasi uczniowie uczestniczą niemalże we wszystkich oferowanych przez szczecińskie teatry spektaklach oraz koncertach muzycznych.

Liga Ochrony Przyrody, wraz ze szkolnym kołem LOP, przyczynia się do tego, że edukacja przyrodnicza prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Szkolne koło LOP, m.in., ściśle współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt w Szczecinie. Uczniowie ze swojej strony zbierają karmę, koce i środki pieniężne na potrzeby zwierząt, wystawiają swoje prace plastyczne w sali dydaktycznej schroniska.

Dom Kombatanta w Szczecinie przy ulicy Kruczej 17, gdzie uczniowie rokrocznie goszczą z przedstawieniem "Jasełek" dla pensjonariuszy. Przygotowują także upominki i drobne prezenty dla wszystkich.

Dzięki zaangażowaniu samorządu szkolnego, uczniowie ZSS Nr 12 włączają się do wielu akcji o charakterze ekologicznym, gdzie na równi ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej w naszym regionie (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, "Odjazd śmieci" i in.). Warto podkreślić, że szkoła zyskała w środowisku wielu sponsorów, którzy doceniając jej znaczenie i zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych umysłowo, chętnie przyczyniają się finansowo i rzeczowo do organizacji wielu form pracy i opieki nad uczniami. Niektórzy z nich robią to już od wielu lat.
Placówka wzbogaca swoją bazę środków i materiałów dydaktycznych korzystając z programów i środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

1 procent UKS "Iskierka" 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl